avatar

ARISE

Pushtak-takhata ๐“ฉ Tashbir ๐“ฟ Sangeet ๐“ช cyber-security


"be tolerant with others, strict with yourself"
- marcus Aerilus


Hello, I am Milan Shrestha, a hobbiest and a cybersecurity researcher.
I did my masters in Applied Security. I am actively engaged in protecting most reputed Web3 companies and BFIs across the globe.
I love doing lots of things as a hobby such as Painting, Sketching, making Music, Getting along with nature and Reading Books.
You can toggle around the site to explore my interests.
If you appreciate my work, or want to give me some advices, you can always write me.

e: [email protected]

Scan the QR for donation - [NEPAL]